Uuringu detailvaade

Number 2012-3
Pealkiri Väike- ja mikroloomeettevõtete arengutsükkel
Kokkuvõte Käesoleva uuringu fookuses on loomeettevõtted, mida seni üheski Eestit puudutavas varasemas uuringus iseseisvalt süvitsi analüüsitud ei ole. Uuringule püstitati kaks põhiküsimust: (1) millised on loomeettevõtteid ja -ettevõtjaid iseloomustavad ning neid omavahel ja teistest ettevõtetest ja ettevõtjatest eristavad karakteristikud (motivatsiooniprofiil, tegutsemispraktika, organisatsiooni-struktuur, ärimudel, kasvutaotlus) ning (2) millised on loomeettevõtjate ootused tugisüsteemile ning kuidas olemasolevat tugisüsteemi tõhustada ja edasi arendada. Et loomeettevõtluse läbi luuakse Eesti kultuuri spetsiifilisest turudünaamikast lähtudes, oli antud uuringu eesmärgiks ka antud dünaamika ja seotud väljakutsete mõistmine. Loomeettevõtete uuring on kavandatud mitme-etapilisena. Käesolevas esimeses faasis olid fookuses Tallinna Loomeinkubaatori ja Tartu Loomemajanduskeskuse loomeettevõtted. Tegemist on kvalitatiivse uuringuga, mille raames viidi läbi süvaintervjuud 32 inkubandiga. Intervjuud loomeettevõtjatega hõlmasid viit suuremat teemat: ettevõtja personaalne profiil, ettevõtlusega alustamise motiivid ja mõjutajad, ettevõtte organisatsiooniline profiil ja ärimudel (sh konkurentsieelis, hinnakujundamise mudel, turuga tegelemise osakaal, asukoha olulisus, keskkonnasõbralikkus, koostöö- ja õppimispraktikad), ettevõtte areng ning loomeettevõtjate vajadused tugisüsteemi osas.
Valdkond Ettevõtlus, majandus
Tellija Tallinna Ettevõtlusamet
Teostaja Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
Valmimisaeg November 2011
Failid